Hoe circulair ondernemen het roer overneemt

En hoe het Nederlandse werkkledingmerk HAVEP koers zet

16 JUNI 2017, GOIRLE, NOORD BRABANT
Samenvatting
Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen. Onder die treffende titel bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) afgelopen zomer advies uit aan de regering en het parlement. Over de noodzaak van het versterken en versnellen van de transitie naar een circulaire economie, is de SER duidelijk: “Een impuls is hard nodig want als we alle trends op ons laten inwerken dan kan er maar één conclusie zijn: wij plegen roofbouw op onze planeet en brengen daarmee de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar.”

Hoe circulair ondernemen het roer overneemt

En hoe het Nederlandse werkkledingmerk HAVEP koers zet

Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen. Onder die treffende titel bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) afgelopen zomer advies uit aan de regering en het parlement. Over de noodzaak van het versterken en versnellen van de transitie naar een circulaire economie, is de SER duidelijk: “Een impuls is hard nodig want als we alle trends op ons laten inwerken dan kan er maar één conclusie zijn: wij plegen roofbouw op onze planeet en brengen daarmee de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar.

Het adviesrapport van de SER vormt de leidraad voor het Rijksbrede programma Circulaire Economie dat minister Dijksma eind 2016 presenteerde aan de Tweede Kamer. Dit programma schetst een praktisch perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. De ambitie? Nederland circulair in 2050. Een ambitie waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor professionals en het bedrijfsleven. Werk- en veiligheidskleding-merk HAVEP laat zien hoe zij als Nederlands bedrijf de cirkel stap voor stap rond maakt.

“Willen we de welvaart van onze (klein)kinderen veiligstellen dan is een versterking én versnelling van de transitie naar een circulaire economie onontkoombaar.”

Circulaire economie

Circulair ondernemen is het nieuwe duurzame ondernemen. Deze nieuwe economie draait op het hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van afval en vernietiging. Het is een ecologisch proces dat gereguleerd wordt door twee continue stromen: één waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur en één waarin producten zo ontworpen zijn dat de onderdelen opnieuw kunnen worden ingezet. Circulair ondernemen is vandaag de dag een hot topic, zowel nationaal als internationaal. In hun adviesrapport zegt de SER er het volgende over:

“De afgelopen eeuw is de vraag naar grondstoffen wereldwijd geëxplodeerd. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorgaat. Mondiale vooruitzichten op demografisch, economisch en technologisch gebied leiden tot de diagnose dat zonder trendbreuk de toekomstige vraag naar een groot aantal grondstoffen het aanbod ver zal gaan overtreffen. Dit gaat gepaard met risicos van grondstof uitputting, een hoge milieudruk (natuuraantasting, verlies van biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen), geopolitieke spanningen en risicos voor regionale en nationale economieën.”

Kansen voor professionals en het bedrijfsleven

In Nederland ligt inmiddels een fundament voor de circulaire economie. Verschillende programma’s en akkoorden rondom afvalverwerking, recycling en energiebesparing zijn met succes volbracht. Steeds meer Nederlandse bedrijven zoals Philips, G-Star en FrieslandCampina spelen in op de kansen die de circulaire economie biedt en volgens minister Dijksma behoren we zelfs tot de internationale top als het gaat om kennis en innovaties. We lopen bijvoorbeeld op het gebied van de ‘biobased economy' waarbij biomassa (gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie) omgezet wordt naar hoogwaardige, niet-voedsel producten zoals bioplastics voorop. “Voor het ontwikkelen van een circulaire economie is kennis cruciaal. Daarom wil het kabinet de gezamenlijke aandacht voor de circulaire economie versterken in de relevante routes van de Nationale Wetenschapagenda (NWA) en in de verschillende topsectoren in het innovatiebeleid”, schrijft minister Dijksma in haar brief aan de Tweede Kamer. Om te komen tot circulaire roadmaps waarbij verschillende partijen met elkaar een circulair model uitstippelen en realiseren, investeert de overheid bovendien in allerlei initiatieven. Een goed voorbeeld daarvan is het recent afgesloten Convenant Duurzame Kleding en Textiel waarin een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid hun krachten bundelen om de internationale kleding- en textielproductieketen te verbeteren en verduurzamen.

“Duurzaam is niet dromen maar doen.”

Circulair ondernemen in de kledingindustrie

De productie van textiel is zeer belastend voor het milieu en veel kleding wordt weggegooid nog voor het echt versleten is. Het Nederlandse werk- en veiligheidskleding merk HAVEP ziet veel kansen in het hergebruiken van textiele vezels. Onder het motto ‘Duurzaam is niet dromen maar doen’ werd het convenant ondertekend en werkt het Brabantse familiebedrijf intensief samen om de circulaire transitie in alle lagen van de organisatie door te voeren. Met het structureel inzamelen, ophalen en hergebruiken van textiel, de ontwikkeling van volledig recyclebare en duurzaam geproduceerde werkkleding, het organiseren van trainingen voor werknemers en partners en het ondersteunen en faciliteren van circulaire initiatieven in de branche timmert HAVEP hard aan de weg. Zo is het stakeholder van de Dutch Circular Workwear Association. Deze coöperatie van bedrijven in de textielsector lanceerde recent een QR-code techniek waarmee de volledige circulaire route van recyclebare kleding (op)gevolgd kan worden. Ook ondertekende HAVEP als één van de 180 partijen, waaronder Unilever, in januari het Nationaal Grondstoffenakkoord dat de Nederlandse regering in lijn met de ambitie voor 2050 opstelde als tegenreactie op de wegwerpcultuur en verspilling en als opmaat voor alle transitie agenda’s. Dit akkoord bevat de afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen en vormt de basis voor een recycle economie waarin producten zo ontworpen worden dat ze geschikt zijn voor langduriger gebruik. Een forse omslag in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan.

Stimulering vanuit de overheid

De SER beschouwt de circulaire economie niet als een doel op zich, maar als een middel om de toegang tot materiële welvaart van toekomstige generaties te borgen. Om die transitie te kunnen maken, is commitment het sleutelwoord. Overheden, bedrijfsleven, werknemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en professionals moeten volgens de adviesraad de handen ineenslaan. Voor het creëren van structurele oplossingen en een circulaire arbeidsmarkt, pleit de SER voor het wegnemen van belemmeringen en het opstellen van goede randvoorwaarden vanuit de overheid. Het Rijksbreed programma Circulair Ondernemen komt tegemoet aan deze wens en reserveerde voor 2016-2017 binnen het EU-budget 650 miljoen voor circulaire projecten. Minister Dijksma: “Het bieden van ruimte in wetgeving ten bate van een circulaire economie past goed in het kabinetsbeleid om toekomstbestendige wetgeving te maken die het mogelijk maakt om te innoveren en in te spelen op initiatieven uit de samenleving.”

Europees niveau

Op nationaal niveau is er wet- en regelgeving zoals het programma Ruimte in Regels dat obstakels aanpakt en daarnaast zet het kabinet specifiek in op het stimuleren van circulaire verdienmodellen en recycling en hergebruik. Maar natuurlijk zijn veel materiaal- en productketens internationaal georganiseerd. Daarom zijn er op mondiaal niveau afspraken gemaakt, vastgelegd in de Sustainable Development Goals waarin gestreefd wordt naar de halvering van de wereldwijde voedselverspilling, duurzame productie- en consumptiepatronen, armoedebestrijding, de verbetering van mensenrechten, duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal en afvalreductie waaronder de bestrijding van zwerfvuil op zee, de zogenaamde ‘plastic soup’.

Somber verhaal?

Circulaire vraagstukken bewegen zich dwars door bedrijfssectoren en schaalniveaus heen. Er is technische, maar ook sociale en economische kennis en innovatie nodig. Bij het ontwerp van een product moet bijvoorbeeld al nagedacht worden over de periode ná het gebruik. Publieke en private partijen moeten vanuit een gezamenlijke visie zoeken naar mogelijkheden om op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau technische, sociale en systeeminnovaties door te voeren. Stap voor stap. Een somber verhaal? Natuurlijk, de risico’s en bedreigingen zijn enorm, maar nee. De circulaire economie biedt organisaties en professionals ontzettend veel kansen.

Start draagproef circulaire bedrijfskleding

In maart startte ondernemersnetwerk TBI, die zich ten doel stelt om de fysieke leefomgeving op duurzame wijze te herinrichten, met de draagproef van een volledig circulair pakket werkkleding, veiligheidsschoenen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen. Om dit pakket te realiseren werkte HAVEP samen met verschillende partners en andere leveranciers en concurrenten in de branche. Het is een mooi voorbeeld van hoe ketensamenwerking cruciaal is bij het toewerken naar circulaire producten en systemen. TBI heeft de ambitie om met haar persoonlijke beschermingsmiddelen toe te groeien naar enkel circulaire producten in 2022.

Rijksbreed programma Circulaire Economie

In het Rijksbrede programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Met deze doelstelling op grondstoffengebruik sluit Nederland aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen. Het Rijksbrede programma is de inzet vanuit het kabinet voor het grondstoffenakkoord dat in januari door 180 partijen werd getekend. In dit grondstoffenakkoord wil het kabinet de ambities die zijn neergelegd in het programma delen met de partners en op hoofdlijnen de knelpunten die het realiseren daarvan, inclusief de tussendoelstelling van 2030, verkennen en oplossen.

Afbeeldingen
Over HAVEP

HAVEP

For over 150 years, HAVEP has been offering an extensive knowledge and experience in work clothing, translated into quality and result. An ongoing drive that we would like to continue. Because the world doesn’t stop and neither does HAVEP.

That’s why we aim for even better, trendsetting products; innovative solutions and an approach that is as close to the customer as possible. Listening and talking, discussing, thinking along and finding inspiration this way for today and tomorrow.

We offer you appearance, comfort and safety – 100% personalized, tailored to your work situation. With great confidence we take the step together with you towards a durable future. Besides that, your entire company can count on a quick and flexible customer service and a proactive team that thinks along with you.

WITH HAVEP YOU NEVER WORK ALONE.

The company was founded in 1865 as a family business with a storage space measuring only a few square metres. Since then, HaVeP Workwear / Protective wear has grown and is now a leading player on the international market for professional industrial and safety clothing made from high-quality textile fibres.

For over 150 years, the HAVEP brand has been proof that investing in good industrial clothing is something that will pay for itself. HAVEP has been successful in translating the stringent requirements rightly imposed by the government, clients and employers into a collection of industrial and safety clothing that is characterised by its breadth and depth.

HAVEP enhances corporate image, by providing employees with clothing that is both recognisable and of high-quality. The large number of articles we keep permanently in stock plus our selective distribution network of resellers guarantee excellent availability and fast delivery. Clothing from HAVEP owes its exceptionally long service life to its proven consistent quality. The level of service, coupled with the good price-quality ratio means that HaVeP represents an excellent investment, both for employees and employers.

Texperience Center

In the Texperience Center, experiences, inspiration and presentation are highlighted. It is the place for trade & industry, government bodies and training institutes to meet and where ideas spring to life. Whether you need to modify details in an existing model or want to set up a full-blown Corporate Identity project – virtually anything is possible. The Texperience Center highlights experiences concerning textiles in general, and workwear and protective wear in particular. Next to the innovative product presentations and solutions of Van Puijenbroek Textiel, the Texperience Center has various multifunctional work rooms and meeting rooms in which to share knowledge and do business. There are open as well as closed rooms, a compact auditorium, and a lounge with catering facilities. - See more at: http://texperiencecenter.com/?__hstc=184750902.db2b9c0805aa90193acb5715d7271fb1.1459754689784.1459754689784.1459754689784.1&__hssc=184750902.32.1459754689784&__hsfp=2523409605

berichten